03:39 น.  วันที่ 23 พ.ค. 2558
โปรแกรมการรายงานผู้สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ระบบ offline)

เข้าสู่ระบบ
Username :  
Password :  
  

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โปรแกรมรายงานผู้สัมผัส หรือสงสัยว่าสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36)
 
      โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์มาสู่คน สาเหตุส่วนใหญ่พบว่า ร้อยละ 95 ของผู้เสียชีวิตได้รับเชื้อมาจากสุนัข นับว่าเป็นโรคร้ายแรงที่ต้องรายงานโดยด่วน เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสรายอื่นๆ มารับการรักษารวมทั้งประสานกับหน่วยงานควบคุมโรคในสัตว์ ดังนั้นการรายงานผู้สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

      สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค มีบทบาทภาระกิจที่สำคัญในการสนับสนุนวิชาการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูลทางวิชาการ ให้มีการจัดเก็บรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ แปลผลและแสดงสรุปผลรายงานผู้สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) ให้เป็นระบบโดยการใช้เทคโนโลยีจัดการระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ง่ายสะดวก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ และบริหารจัดการที่รวดเร็วต่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน พัฒนา และศึกษาวิจัย โรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      สำนักโรคติดต่อทั่วไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรแกรมรายงานผู้สัมผัส หรือสงสัยว่าสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ( ร.36 ) จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น ในใช้โปรแกรมนี้ปฏิบัติงาน หากท่านพบว่ามีสิ่งใดบกพร่อง หรือควรแก้ไขประการใด โปรดให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป
 
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
โทร : 0-2590-3170, 3177

©2007 Department Disease Control. All rights reserved.